اولین واحد فناور در بازیافت و امحاء پسماندهای الکتریکی

خدمات ما

ساخت دستگاه امحاء لامپ

امحاء لامپ در محل کارفرما

امحاء لامپای فلورسنت و CFL

آموزش های تخصصی

مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی

ماده هفت قانون مدیریت پسماند:

مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن ها به عهده شهرداری و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد.
مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود.
در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد بود.

مشتریان ما

مجوز ها