• آموزش های تخصصی (professional training)

    آموزش مهمترین نقش را در تعیین جایگاه حاکمیتی بخش محیط زیست دارد . آموزش های عمومی از نظر ابعاد وسیع و گسترده اجتماعی دارای اهمیت می باشد. از طرفی آموزش های تخصصی نیز در بخش های صنعتی اهداف خود را دنبال می کند. هر یک  از موارد به دنبال ایجاد تغییر رفتار مخاطبین به سمت انتخاب هوشمندانه برای حفظ محیط زیست در ابعاد محدود و یا کلان می باشد.

    با افزایش توان و مهارت های فردی در مدیریت پسماندها قبل از هرچیز از اتلاف منابع جلوگیری و در مرحله بعد منجر به حفظ محیط زیست خواهد شد. لذا موضوع آموزش از مباحث مهم گروه فروردین بوده و در این خصوص ارایه خدمات خود را شامل موارد زیر ارایه می نماید.

آموزش های تخصصی در :

مدیریت پسماندهای صنعتی

مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی

مدیریت پسماندهای کشاورزی

مدیریت پسماندهای آلوده به بی فنیل های پلی کلره

مدیریت پسماندهای پزشکی

مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی

شناسه گذاری پسماندها در بخش های صنعتی

مدیریت پسماندهای پالایشگاهی

مدیریت پسماندهای معدنی

مدیریت پسماندهای کارگاهی و خدماتی

مدیریت پسماندهای نفتی

مدیریت پسماند در مناطق ازاد تجاری

مدیریت پسماندها در واحد های دندانپزشکی

مدیریت پسماندها در مراکز اداری

مدیریت پسماندها در مراکز بزرگ تجاری

آشنایی با انبارش پسماندها در واحد های صنعتی

آشنایی با قوانین و مقررات پسماندها در بخش صنعتی و معدنی

آشنایی با تکنولوژی های امحائ پسماندها

اشنایی با روش های غیر سوز در مدیریت پسماندها

آشنایی با نرم افزار های رایج در مدیریت پسماندها