• ارزیابی ریسک

  • Risk Assessment

فرایند انجام ارزیابی ریسک در دو بعد قابل حصول است. این ارزیابی می تواند به دو شکل اصلی و از جنبه های کیفی و کمی انجام شود. به عبارتی ارزیابی ریسک یک روش منطقی برای تعیین اندازه کمّی و کیفی خطرات و بررسی پیامدهای بالقوه ناشی از حوادث احتمالی بر روی افراد، مواد، تجهیزات و محیط زیست هدف است. در حقیقت بر اساس این روش میزان کارآمدی روش‌های کنترلی یک پروژه مشخص شده و داده‌های باارزشی برای تصمیم‌گیری در زمینه کاهش ریسک، خطرات، بهسازی سیستم‌های کنترلی و برنامه‌ریزی برای واکنش به آن‌ها و مدیریت موارد شناسایی شده فراهم می‌شود. روش‌های عددی(Quantitative) : در نهایت به یک عدد مشخص با تعریف معین منتهی می‌شود. روش‌های کیفی(Qualitative) :  که نتیجه حاکی از کیفیت خاصی در زمینه ریسک می باشد.

ارزیابی ریسک، فرایندی است که باید با دقت کافی انجام شود و در راستای شکل گیری آن وجود تجربه، تخصص و دقت بالا ضروری می باشد. این نوع از مطالعات ارزیابی می‌بایست در قالب کارتیمی و با بهره‌گیری از توان مسئولین و کارشناسان مجرب انجام می پذیرد.

گروه فروردین متناسب با نوع و ماهیت پروژه های ارزیابی ریسک توانمندی لازم را برای تشکیل گروه های کارشناسی و مدیریت پروژه به عنوان یکی از خدمات تخصصی حوزه محیط زیست ارایه می نماید.