• ارزیابی چرخه حیات (Life Cycle Assessment)

    ارزیابی کیفی اثرات تجمعی تولید محصولات صنعتی، دارای اهمیت بسیار بالایی است.

    ارزیابی چرخه حیات یا ارزیابی چرخه عمر یک رویکرد موشکافانه از اثرات زیست محیطی تولید یک محصول از «گهواره تا گور» (Cradle to Grave) برای ارزیابی سیستم های صنعتی می باشد. اصطلاح  «گهواره تا گور» با فرایند استحصال مواد خام از زمین برای تولید محصول در یک یا چند مرحله آغاز می شود و با برگشت محصول مصرف شده (پسماند) به زمین به پایان می رسد. این نوع خاص از فرایند ارزیابی(LCA)  امکان بررسی و تخمین اثرات زیست محیطی تجمعی ناشی از کیه مراحل چرخه حیات محصول را فراهم می آورد.

    کاربردهای اصلی ارزیابی چرخه حیات (LCA) شامل  انتخاب بین چند محصول قابل مقایسه در رابطه با تاثیرات منفی زیست محیطی،  تجزیه و تحلیل منشأ مشکلات مرتبط با تولید و مصرف یک محصول خاص،  طراحی سازگار با محیط زیست در محصولات جدید با توجه به یافته های مطالعات ارزیابی انجام شده، می باشد.

سفارش دهید

ارایه برنامه های آموزشی

ارایه نرم افزار تخصصی مربوطه

ارایه نسخه قابل قبول در ممیزی ISO 14001:2015(E)