از آنجاییکه نوردهی یک لامپ 20 وات کم مصرف، معادل یک لامپ 100 وات رشته ای معمولی است، در صورت تعویض یک لامپ رشته ای با یک لامپ کم مصرف که بطور متوسط 5 ساعت در شبانه روز روشن است، طی یک سال حدود 150 کیلووات ساعت صرفه جویی انرژی شده و معادل 22500 ریال از هزینـه مصـرف برق مشترک کاسته خواهـد شد، که با احتساب طول عمر لامپ کم مصرف (8000 ساعت)، و هزینه تهیه لامپ برای حدود 4 سال درمجموع بیش از 100000 ریال نفع اقتصـادی برای خانوار به همراه داشته و از چندین بار تعویض لامپ رشته ای نیز جلوگیری می شود.

صرفه جویی انرژی در طول عمر یک لامپ کم مصرف

جدول زیر مقایسه اقتصادی لامپ های کم مصرف را در مقابل لامپ های رشته ای نشان می دهد (نرخ برق 150 ریال برکیلووات ساعت).

مقایسه اقتصادی لامپهای کم مصرف و رشته ای معمولی

از دیدگاه ملی، در صورتیکه مشترکین خانگی (تعداد مشترکین خانگی درحدود 16 میلیون است.) نسبت به جایگزینی یک عدد لامپ رشته ای 100 وات با لامپ کم مصرف اقدام نمایند و چنانچه ضریب همزمانی روشن بودن آنها را در ساعات اوج مصرف معادل 60% فرض کنیم، پیش بینی می شود که درحدود 770 مگاوات از توان مصرفی ساعات اوج مصرف کاسته خواهد شد. که با در نظر گرفتن تلفات شبکه، حداقل معادل 1000 مگاوات توان تولیدی خواهد بود که کاهش هزینه سرمایه گذاری ساخت نیروگاه و انتقال برق تولیدی در حدود 1 میلیارد دلار خواهد شد. علاوه بر این مقدار انتشار آلاینده های هوا طبق جدول بالا کاهش خواهد یافت. لازم به ذکر است که این مقدار انتشار مربوط به حالتی است که نیروگاه سیکل ترکیبی بوده و سوخت مصرفی آن گاز طبیعی باشد که در این شرایط انتشار آلاینده های هوا در کمترین مقدار خواهد بود. انتخاب این شرایط، به دلیل جهت گیری وزارت نیرو در سالهای اخیر به سمت استفاده از سوخت گاز طبیعی و ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی (به دلیل بالا بودن راندمان این نوع نیروگاه ها) است. با توجه به جدول الف با جایگزینی یک لامپ کم مصرف از انتشار683 هزار تن آلاینده در سال جلوگیری می شود.
در ضمن هزینه های زیست محیطی ناشی از خسارت انتشار این مقدار آلاینده هوا در حدود 200 میلیارد ریال در سال برآورد شده است که بایستی به هزینه احداث نیروگاه اضافه شود(جدول ب). علاوه بر این بایستی صرفه اقتصادی ناشی از صادرات سوخت مورد نیاز برای تولید 1000 مگاوات برق و هزینه تعمیر و نگهداری نیروگاه را نیز به ارقام فوق افزود.

جدول الف: کاهش آلاینده ها با جایگزینی لامپ کم مصرف 20 وات به جای لامپ رشته ای 100 وات در یک سال

جدول ب: کاهش هزینه های اجتماعی ناشی از کاهش آلاینده ها در یک سال