سفارش دهید
  • گزارش های توجیهی زیست محیطی

  • (EMP)

    غالبا جهت اخذ پروانه تاسیس و همچنین پروانه بهره برداری واحد های صنعتی، ارایه پیوست محیط زیست الزامی می باشد. این پیوست تحت عنوان کلی گزارش توجیهی زیست محیطی تدوین و به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه می شود. گزارش های توجیهی زیست محیطی بر اساس مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست از ساختار زیر تبعیت می نماید. گروه فروردین در رابطه با تدوین گزارش های مذکور اعلام آمادگی می نماید.