سفارش دهید
 • مدیریت پسماند های صنعتی

 • (Waste Management)

  طی چند دهه گذشته، جوامع انسانی و محیط زیست با یکی از مهمترین پیامدهای توسعه صنعتی مواجه شده است. تولید پسماند موضوعی اجتناب ناپذیر می باشد که باید به عنوان یک واقعیت آنرا پذیرفت و برای آن تمهیدات لازم را پیش بینی نمود. پسماندها در کلیه فعالیت های انسانی می توانند توسط انسان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تولید شوند. جمع آوری، انبارش، شناسه گذاری، حمل و نقل ایمن و دفع اصولی پسماندها دارای اهمیت بسیار زیاد در حفظ محیط زیست، بهداشت و سلامت عمومی جامعه دارد.

 • خدمات قابل ارایه توسط گروه فروردین شامل موارد زیر است:

  تدوین طرح های جامع مدیریت پسماندها

  تدوین برنامه های انبارش ایمن پسماندها

  تدوین برنامه عملیاتی مدیریت اجرایی پسماندها

  تدوین برنامه های محلی، ملی و منطقه ای مقابله با نشر جیوه

  طراحی و ساخت خاکچال های ( لندفیل) مهندسی

  طراحی و ساخت تجهیزات بی خطر ساز پسماندهای دارای جیوه

  تدوین برنامه های جامع مدیریت پسماند در واحد های اسکراپ کشتی های فرسوده

  استقرار سیستم های نرم افزاری پسماند در هلدینگ ها و مجموعه های صنعتی