• بله، دستگاه کاملا قابل اطمینان است. مطالعات نشان داده است که امحاء لامپ توسط دستگاه خردکن بسیار مطمئن تر از بسته بندی لامپ های مصرف شده برای انتقال جهت امحاء است. زیرا دستگاه خردکن بیش از 99/99 درصد بخار جیوه که در مرحله خرد کردن آزاد شده را جذب می کند. مقدار جزئی بخار جیوه ای که در این فرایند از دستگاه آزاد می شود، به میزان کاملا چشمگیری، از مقداری که به طور معمول در روش سنتی جمع آوری و بسته بندی لامپ ها آزاد می شود کمتر است (زیرا شکسته شدن تعدادی لامپ در این فرایند همواره غیر قابل اجتناب است).